Algemene voorwaarden

Download hier de PDF

Algemene voorwaarden NOVID NV

Definities :

  • Novid : NOVID Nv, voorheen met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Moerelei 125, KBO nr 0459.113.866,
  • Klant / leverancier : iedere derde welke een contractuele relatie aangaat met Novid.

Artikel 1 – Toepassingsgebied
1.1 Onderhavige (algemene) voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen of offertes uitgaande van Novid, leveringen door of aan Novid en alsook op (de uitvoering van) alle overeenkomsten tussen enerzijds Novid en anderzijds iedere derde / contractspartij van Novid,

Elke overeenkomst met Novid of eenvoudige bestelling door de klant brengt automatisch de aanvaarding van deze algemene voorwaarden mee en de verzaking door de klant / leverancier van zijn eigen algemene voorwaarden. De klant / leverancier erkent en bevestigt voorafgaand aan elke transactie kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en deze, enkel door de enkele uitvoering van de transactie, uitdrukkelijk te aanvaarden. In geval van strijdigheid tussen onderhavige bepalingen en de algemene voorwaarden van de klant / leverancier, primeren dan ook steeds onderhavige voorwaarden.

Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Novid. Dergelijke afwijkingen hebben uitsluitend betrekking op de betreffende offerte, overeenkomst of opdracht en zullen geen precedentenwerking hebben voor eventuele toekomstige offertes, opdrachten of overeenkomsten.

Artikel 2 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid
2.1 Afspraken, overeenkomsten of toezeggingen al dan niet afwijkend van onderhavige algemene voorwaarden, gemaakt door vertegenwoordigers en/of personeel van Novid, zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door Novid. Levering of uitvoering door Novid wordt gelijkgesteld met een schriftelijke bevestiging.

2.2 Alle bestellingen en/of overeenkomsten worden door de klant aangegaan in eigen naam, met uitsluiting van
zaakwaarneming. De personeelsleden, medewerkers, vertegenwoordigers of uitvoeringsagenten van de klant zijn bevoegd om deze laatste te verbinden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst.

Artikel 3 – Totstandkoming en uitvoering van de verbintenissen en overeenkomsten
3.1 Een bestelling, geplaatst door de klant, bindt Novid slechts indien deze door Novid bevestigd werd.
Deze bevestiging is aan geen termijn onderworpen. Levering of uitvoering van de bestelling geldt als bevestiging.

3.2 Novid behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, een bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren. Indien het voorwerp van de levering of uitvoering uit omloop genomen is, of indien de levering of uitvoering niet kan plaats vinden ten gevolge van overmacht, of indien de levering of uitvoering voor Novid sterk bezwarend zou zijn, heeft Novid het recht om een aanvaarde bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat dit de klant recht geeft op enige schadevergoeding. Dit geldt tevens indien deze redenen onderaannemers of leveranciers van Novid betreffen, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot laattijdige leveringen of prestaties door onderaannemers of leveranciers van Novid.

3.3 Offertes opgemaakt door Novid vormen samen met deze algemene voorwaarden een bindende overeenkomst tussen de klant en Novid, en zulks van zodra de klant de offerte aanvaard heeft, hetzij uitdrukkelijk door ondertekening van deze offerte hetzij stilzwijgend, bij begin van uitvoering ervan. Definitief aanvaarde offertes/ondertekende bestelbonnen kunnen door de klant niet meer geannuleerd worden, tenzij mits uitdrukkelijk wederzijds akkoord.

3.4 Afbeeldingen, technische specificaties e.d. die aan klant verstrekt worden in catalogi, folders of anderszins, zijn uitsluitend bedoeld om de klant een beeld te geven van het artikel. Afwijkingen in welke vorm dan ook, geven de klant niet het recht om de goederen te weigeren, betaling achterwege te houden of schadevergoeding te eisen. Toezending van catalogi en/of prijslijsten geldt niet als aanbod en verplicht Novid niet tot levering.

3.5 Bij herhaald contracteren tussen Novid en de klant kunnen er geen rechten geput worden uit het repetitief karakter, en zijn op iedere transactie uitsluitend de bepalingen van de corresponderende overeenkomst van toepassing, in combinatie met deze algemene voorwaarden.

3.6 Voor zover zulks verenigbaar is met de aard en het voorwerp van de desbetreffende verbintenis, dienen alle verbintenissen waartoe Novid zich heeft verbonden, te worden beschouwd als inspanningsverbintenissen. . De klant dient Novid op eerste verzoek alle gevraagde informatie te bezorgen, alsmede spontaan alle gegevens over te maken waarvan de klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk of nuttig zijn. Indien dit niet of niet tijdig gebeurt, heeft Novid het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hieruit voortvloeiende extra kosten aan de klant door te rekenen.

Artikel 4 – Prijzen
4.1 Alle prijzen / bedragen opgegeven door Novid, zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.2 Novid behoudt zich het recht voor om (ook in lopende overeenkomsten) de overeengekomen prijzen te verhogen indien door externe omstandigheden, elementen waarop de prijs gebaseerd is (bijvoorbeeld wijziging in muntpariteiten, wijziging van de door de leveranciers gehanteerde prijzen, verhoging van rechten of accijnzen, verzekeringspremies en dergelijke meer…) zouden wijzigen. Alsdan zijn de door Novid toegepaste prijsverhogingen bindend voor de klant, zonder dat dergelijke verhoging voor de klant aanleiding kan geven om de overeenkomst te ontbinden.

Extra door de klant gevraagde wijzigingen of veranderingen zullen eveneens grond opleveren voor dienovereenkomstige prijsverhogingen.

Novid heeft ingeval van voortdurende overeenkomsten steeds het recht om haar tarieven aan te passen. Novid zal de klant van dat voornemen schriftelijk in kennis stellen ten minste 30 kalenderdagen voor de ingang van de vooropgestelde aanpassingen. De klant wordt verondersteld stilzwijgend in te stemmen met deze wijzigingen, tenzij de klant uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen de overeenkomst opzegt na de kennisname van de nieuwe tarieven.
Ingeval er zich omstandigheden voordoen buiten de wil van Novid die een wezenlijke invloed hebben op de prijs, zoals o.a. verhoging van taksen van welke aard ook, zal Novid de klant inlichten over dergelijke omstandigheid

4.3 Indien in de overeenkomst is voorzien dat de klant een voorschot dient te betalen, dan is Novid gerechtigd om haar prestaties / leveringen te schorsen zolang dit voorschot niet werd betaald. Ook indien er na het sluiten van de overeenkomst voor Novid gerede twijfels zouden ontstaan dat de klant niet (meer) in de mogelijkheid zou zijn om haar financiële verplichtingen te voldoen, zal Novid gerechtigd zijn om (zowel voorafgaandelijk aan als tijdens de uitvoering van de overeenkomst), alsnog van de klant betaling van een voorschot en/of een andere (financiële) zekerheid te eisen teneinde alle uit de overeenkomst voortvloeiende betalings- en andere verplichtingen te garanderen. Indien de klant daartoe in gebreke zou blijven, dan zal Novid ook in deze omstandigheid gerechtigd zijn om haar (resterende) diensten en / of (deel)leveringen op te schorten of te annuleren, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
In ieder geval zal enkel de klant (indien deze vervolgens in gebreke zou blijven) verantwoordelijk zijn en blijven voor alle schade welke hieruit (hetzij voor haar zelf hetzij voor Novid) zou voortvloeien.

Artikel 5 – Termijnen / Levering / Afhaling / Risico vervoer
5.1 Behoudens schriftelijke en uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, zijn de door Novid opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen steeds louter indicatief en kunnen deze hooguit worden beschouwd als inspanningsverbintenissen.
Ingeval van overschrijding van enige termijnen zal de klant dienvolgens niet gerechtigd zijn op enige schadevergoeding noch haar het recht geven om de overeenkomst te ontbinden of haar bestelling te annuleren.

5.2 Levering van goederen aan Novid : Tenzij anders bepaald in de overeenkomst dienen de goederen steeds te worden afgeleverd in het magazijn van Novid. Het risico op verlies, beschadiging en diefstal gaat dienvolgens pas over op Novid op het moment van de levering in het magazijn van Novid. Goederen worden steeds op risico en kosten van de leverancier vervoerd. Enkel mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Novid zijn ook gedeeltelijke leveringen toegestaan.

5.3 Levering van goederen door Novid : Tenzij anders bepaald in de overeenkomst gebeuren leveringen door Novid steeds in het magazijn van Novid (Ex Works). Het risico op verlies, beschadiging en diefstal gaat over op het moment van de levering. Goederen worden steeds op risico en kosten van de klant vervoerd.

5.4 Indien de klant de afname weigert of de levering verhindert, bijv. door het niet verstrekken van inlichtingen noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen te zijner beschikking worden opgeslagen voor zijn rekening en risico. De hierdoor ontstane bijkomende (opslag)kosten zullen aan klant aangerekend worden, onverminderd het recht voor Novid om de ontbinding van de overeenkomst en schadevergoeding na te streven.

Artikel 6 – Verhuring
6.1 De verhuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van Novid. Het is de klant verboden deze te vervreemden, te verhuren of ter beschikking te stellen aan derden, of hieraan veranderingen aan te brengen die de aard of de werking van de goederen wijzigen, tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Novid.
Het is de klant verboden om merken, herkenningstekens, licenties of serienummers van de goederen te verwijderen. De klant dient de goederen te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd, deze correct te onderhouden, dit alles overeenkomstig de technische specificaties en bedieningsvoorschriften. Indien de klant zuiver materiaal huurt, zonder technische bijstand van Novid, dan wordt hij geacht over de nodige technische kennis terzake te beschikken.

6.2 Indien de klant éénmaal in gebreke zou blijven om een huurfactuur tijdig te voldoen, dan is Novid gerechtigd om alle goederen die zij aan deze klant verhuurd, terug te nemen, inclusief die goederen waarvan de huurfacturen wel correct werden voldaan. Novid is eveneens gerechtigd om de verhuurde goederen terug te nemen, indien haar belangen zouden worden geschaad door mogelijke insolvabiliteit van de klant, slecht of schadelijk gebruik van het verhuurde materiaal, etc.
Ingeval van faillissement, komt automatisch en van rechtswege een einde aan de overeenkomst, en zal Novid gerechtigd zijn om onmiddellijke afgifte / teruggave van de goederen te vragen aan de curator.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
Geleverde, verkochte goederen blijven eigendom van Novid tot volledige betaling van de koopprijs en eventuele aanhorigheden. Het is den klant dan ook verboden om de goederen te vervreemden, te be- of verwerken of met enige zekerheid te bezwaren, zolang de koopprijs niet volledig werd betaald. Bij niet-tijdige betaling heeft Novid het recht om zonder ingebrekestelling deze goederen terug te vorderen.

Artikel 8 – Betalingen
8.1 Alle facturen zijn – zonder recht tot compensatie of aftrek – contant betaalbaar ter zetel van de firma, tenzij anders aangegeven op de factuur zelf of in de onderliggende overeenkomst tussen partijen.

8.2 Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, worden ook alle andere (niet vervallen) facturen onmiddellijk opeisbaar, en beschikt Novid over de discretionaire keuze om ofwel alle verbintenissen ten aanzien van de klant op te schorten tot integrale betaling door deze laatste van alle verschuldigde bedragen ofwel om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, onverminderd haar recht op schadeloosstelling.

8.3 Tevens zal alsdan het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is, worden verhoogd met verwijlintresten van 10% op jaarbasis (doch berekend van dag tot dag, vanaf de vervaldag tot datum van algehele betaling), alsook met een schadevergoeding van 10% met een minimum van 125 euro, onverminderd alle kosten verbonden aan het minnelijk of gerechtelijk invorderen van de factuur. De klant verleent tevens aan Novid een pand op zowel alle vorderingen welke zij tov. derden heeft of zal hebben, alsmede op al haar roerende goederen en dit tot zekerheid van betaling van alle bedragen welke de klant verschuldigd is of zal zijn aan Novid.

8.4 Alle betalingen zullen hierbij eerst worden aangerekend op de gemaakte (gerechts- of invorderings)kosten, dan op de schadevergoeding, vervolgens op de intresten en tot slot pas op de hoofdsom.

8.5 Wissels, cheques, mandaten of orderbriefjes brengen geen schuldvernieuwing mee en doen geen afbreuk aan de algemene voorwaarden.

8.6 Het niet-protesteren van de factuur bij aangetekend schrijven binnen een termijn van 10 werkdagen te rekenen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van zowel de factuur (incl. onderhavige voorwaarden), als alle daarin vervatte specificaties, evenals de geleverde goederen en diensten, in.

Artikel 9 – Gebreken / klachten / schade / aansprakelijkheid
9.1 Zichtbare gebreken.
Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk en ter gelegenheid van de levering van de goederen en / of (op)levering van de diensten te worden gemeld aan Novid. De bewijslast van deze melding ligt bij de klant. Aanvaarding van de (op)levering kan met alle mogelijke rechtsmiddelen bewezen worden, waarbij echter de eenvoudige en / of voorbehoudloze ondertekening van de (af)leveringsbon, onbetwistbaar zal worden beschouwd als onvoorwaardelijke aanvaarding van het geleverde, zonder dat tegenbewijs nog mogelijk is.
Bij gebreke aan dergelijke tijdige melding, zullen eventuele zichtbare gebreken als gedekt worden beschouwd en zullen de geleverde diensten en/of goederen geacht worden conform te zijn (uitgevoerd) aan de bestelling en/of de overeenkomst.
Indien tijdens de levering van diensten door Novid, zich een gebrek / probleem manifesteert, dient zulks eveneens onmiddellijk en per kerende per mail aan Novid te worden gemeld.
Ingeval van tijdige kennisgave van een gebrek / probleem zoals hoger vermeld, dient de klant daarenboven, op straffe van verval, aansluitend en binnen de 24 uur na het ogenblik waarop de eerste melding gebeurde dan wel had dienen te gebeuren, ieder dergelijk gebrek / probleem alsook bewijs van (gevolg)schade, per mail en per aangetekend schrijven te bezorgen aan Novid, houdende tevens gedetailleerde foto’s van de beweerde gebreken / beschadiging / non-conformiteit, enz….

9.2 Verborgen gebreken.
Waarborg tegen verborgen gebreken wordt verstrekt tot maximaal 3 maanden na levering van de goederen en/of prestaties. Klachten met betrekking tot dergelijke verborgen gebreken dienen op straffe van verval per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht van Novid, en zulks uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen na ontdekking ervan, en in ieder geval voor het verstrijken van de voormelde termijn van 3 maanden. De bewijslast dat het verborgen gebrek aanwezig was op datum levering, rust bij de klant. Ingeval van eenvoudige verhuur van audiovisueel materieel, zal dit steeds gecontroleerd worden op haar goede werking, zowel tgv. de ophaling door de klant als tgv. de teruggave ervan door de klant. Indien de klant niet (meer) aanwezig is tgv. de controle na teruggave, dan geldt de bewijsregeling zoals verder voorzien in punt 11.3.

9.3 Controle bij (af)levering / installatie : Indien de klant audiovisueel materiaal heeft gehuurd bij Novid, met levering en / of installatie op locatie door Novid, dan dient de klant er vooreerst zorg voor te dragen dat er tgv. de levering elektriciteit beschikbaar is, teneinde het geleverde (al dan niet na opstelling) te kunnen controleren op een goede werking. Tevens dient de klant alsdan ook aanwezig te zijn teneinde deze controle tegensprekelijk uit te voeren. Indien geen elektriciteit beschikbaar is, dan geldt er een onweerlegbaar vermoeden dat het materiaal in goede staat van werking werd geleverd. Indien de klant tgv. de levering / controle afwezig zou zijn, dan zal Novid éénzijdig deze controle mogen uitvoeren, en aansluitend haar bevindingen overmaken aan de klant, hetzij per SMS, per mail, via Whatsapp of op een andere gelijkaardige wijze. Indien de klant uiterlijk binnen de 12 uur vanaf de verzending van de bevindingen door Novid, geen opmerkingen heeft geformuleerd, dan wordt hij onherroepelijk geacht zich akkoord te verklaren met de hem door Novid overgemaakte bevindingen.

9.4 Software.
Voor gebreken (ongeacht de aard), aan of ingevolge de levering of installatie van standaard verkrijgbare en/of niet door Novid ontwikkelde software, waarvoor Novid niet over de broncode beschikt, of voor het niet of gedeeltelijk functioneren van deze software of voor het onvermogen te voldoen aan een bepaalde toepassing, of voor alle mogelijke schade veroorzaakt aan, door of ingevolge deze software, geldt in afwijking van de artikelen 8.1 & 8.2 de volgende regeling : de klant erkent uitdrukkelijk dat de genoemde software door haar werd gekozen met de wetenschap dat deze software – zonder dat Novid dit kan verhelpen of voorkomen – behept kan zijn met fouten of gebreken. De klant verzaakt dienvolgens, wat deze software betreft, aan elke mogelijke vordering t.a.v. Novid en verbindt er zich toe om bij klachten of schade van welke aard dan ook, rechtstreeks de invoerder en/of fabrikant van de genoemde software aan te spreken.
Hoe dan ook kan Novid, wat deze software betreft, nooit gehouden zijn tot een grotere of meer uitgebreide garantie, dan diegene welke Novid zelf verkrijgt van de fabrikant, verkoper, verhuurder, licentiegever of invoerder.

9.5 Hardware.
Novid geeft geen enkele garantie voor wat betreft de integratie/compatibiliteit van de bestelde hardware met bestaande (rand)apparatuur of software, toebehorend aan de klant.
Novid kan wat de geleverde hardware betreft, nooit gehouden zijn tot een grotere of meer uitgebreide garantie dan Novid zelf verkrijgt van de abrikant, verkoper, verhuurder, licentiegever of invoerder.

9.6 Aansprakelijkheid – schade
Novid zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige schade die de klant, haar aangestelde(n) of contractspartijen zouden lijden ten gevolge van een grove of opzettelijke fout(en) van Novid, haar aangestelden of haar onderaannemers.

De aansprakelijkheid van Novid zal te allen tijde beperkt zijn tot de gebeurlijke rechtstreekse schade. Zelfs in het geval er sprake zou zijn van opzet of grove fout in hoofde van Novid (of haar aangestelden of haar derde – contractanten), zal Novid (of haar aangestelden, derde contractanten) nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor materiële of immateriële, indirecte of gevolgschade, zoals – maar niet beperkt tot – verlies van cliënteel, verlies van goodwill, productieverlies, winstderving, personeelskosten, verlies van een kans, klachten van derden, etc. De aansprakelijkheid van Novid is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de aansprakelijkheid van Novid niet gedekt wordt door haar aansprakelijkheidsverzekering, kan Novid in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een hogere schadevergoeding, dan het bedrag zoals voorzien in de van Novid uitgaande factuur voor de goederen of dienst(en) die tot de aansprakelijkheid heeft / hebben geleid.

Indien het voorwerp van de overeenkomst tussen partijen betrekking heeft op de verhuring / levering van audiovisueel materiaal, zal Novid ook in geen geval verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor (de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van) het tijdelijk niet functioneren van het geleverde en / of de gevolgen hiervan voor de klant of diens klant. Ook hier dienen de verbintenissen van Novid immers te worden beschouwd als inspanningsverbintenissen, waarbij de aansprakelijkheid en gehoudenheid van Novid hierbij beperkt blijven tot het trachten om binnen een redelijke termijn vanaf kennisgave van dit euvel door de klant, aan dit euvel te verhelpen. Voor het bepalen van de redelijke termijn, zal onder meer rekening dienen te worden gehouden met de aard en / of oorzaak van het gebrek, de eigen technische kennis van de klant, diens keuze om al dan niet de installatie te laten uitvoeren door Novid, contractueel te voorzien in permanente technische bijstand door Novid, enz…..

9.7 Voor zover in onderhavige voorwaarden niet anders wordt voorzien dienen alle klachten per aangetekend schrijven aan Novid ter kennis te worden gegeven, en zulks :

  • hetzij binnen de 7 werkdagen, na levering van het goed casu quo het voltrekken van de dienst waarop de klacht betrekking heeft,
  • hetzij binnen een termijn van 15 dagen vanaf datum factuur waarin de betrokken diensten / goederen werden gefactureerd, en meer bepaald binnen deze van beide voormelde termijnen welke het eerste verstrijkt.

Indien de klacht niet tijdig of niet per aangetekend schrijven aan Novid kenbaar werd gemaakt, wordt de klant onherroepelijk geacht te hebben ingestemd met het geleverde.

9.8 In afwijking op het voormelde dienen klachten inzake problemen / gebreken welke zich zouden voordoen op
evenementen waarvoor de klant het audiovisueel materiaal heeft gehuurd bij Novid, onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld aan Novid middels mail, waarbij op straffe van verval, binnen de 24 u na deze eerste melding een
gedetailleerde klacht gestoffeerd van de nodige bewijsstukken / foto’s eveneens per mail aan Novid dient te worden overgemaakt.

9.9 Onderhandelingen.
Het feit dat Novid onderhandelingen aanvat in verband met een klacht van een klant, brengt voor Novid geen erkenning van aansprakelijkheid mee wat betreft de ontvankelijkheid of de gegrondheid van de klacht.

Artikel 10 – Overmacht
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, is Novid niet aansprakelijk voor het laattijdig of niet uitvoeren van haar verbintenissen , wanneer dit te wijten is aan overmacht. Onder gebeurlijke overmacht wordt begrepen iedere gebeurtenis waarover de partijen klaarblijkelijk geen controle op hebben o.a.: stakingen, publieke onrust, natuurrampen, administratieve maatregelen, hacking, contractuele tekortkomingen van derden, netwerk/internet/telecom storingen, etc., dan wel gebeurtenissen die de verdere uitvoering van de verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst voor Novid wezenlijk zouden verzwaren.

Artikel 11 – Teruggave gehuurde goederen / schade aan gehuurde goederen / reparatie/vergoeding van gehuurde goederen.
11.1 De klant verbindt er zich toe om tijdens de huurperiode de gehuurde goederen als een goed huisvader onder zich te houden en deze te gebruiken volgens de regels van de kunst en voor het doel waartoe deze zijn bestemd. De klant verbindt er zich tevens toe om bij het einde van de overeengekomen huurperiode de goederen in goede staat van onderhoud, perfect functionerend, onbeschadigd en volledig (bijv. voorzien van alle accessoires) opnieuw te overhandigen aan Novid, op de overeengekomen plaats en tijdstip

11.2 Controle
Indien er na teruggave, (bij de ontvangst dan wel op een later tijdstip bij controle van de teruggebrachte goederen), door Novid zou dienen te worden vastgesteld dat er delen van het verhuurde zouden ontbreken, dan zullen de kosten van vervanging van deze delen aan de klant aangerekend worden op basis van de vervangingswaarde, tenzij de klant de ontbrekende goederen/apparatuur alsnog binnen de 24 uur na aanmaning op de overeengekomen plaats bezorgt. Eventuele méérkosten ingevolge het onvolledig of gebrekkig zijn van de goederen (o.a. herstellingskosten, derving huurinkomsten…) zullen steeds ten laste van de klant gelegd worden. Per geopend dossier wordt er hierbij sowieso een administratiekost van 50 euro excl. BTW aangerekend.

Indien er na teruggave, (bij de ontvangst dan wel op een later tijdstip bij controle van de teruggebrachte goederen), er door Novid beschadigingen / gebreken zouden dienen te worden vastgesteld dat , dan zullen alle kosten voortvloeiend uit de noodzakelijke herstel- en/of reinigingswerkzaamheden alsmede vervanging, inclusief bestek- en administratiekosten, arbeidsloon en onderdelen, aan de klant apart in rekening gebracht worden.

Het is hierbij steeds de verantwoordelijkheid van de klant om er voor te zorgen dat, op het tijdstip van teruggave van de goederen, een tegensprekelijke controle geschiedt omtrent de staat / werking en volledigheid ervan. Indien de klant daartoe in gebreke zou blijven, dan wordt zij geacht zich onherroepelijk akkoord te verklaren met de latere éénzijdige vaststellingen hieromtrent door Novid.

Indien Novid, na tegensprekelijke controle / op een later tijdstip, alsnog verborgen gebreken zou vaststellen, dan zal zij alsdan zo snel als mogelijk aan de klant detail overmaken van haar vaststellingen en de hieraan verbonden kostprijs. Indien de klant deze vaststellingen of kostprijs zou betwisten, dan dient zij uiterlijk binnen de 48 u na ontvangst van deze vaststellingen / kostprijs het nodige te doen om hieromtrent een tegensprekelijke expertise uit te lokken, hetzij via een daartoe in onderling overleg aan te stellen deskundige, dan wel via een gerechtsdeskundige daartoe aan te stellen door de rechtbank, te provisioneren door de klant. Indien de klant nalaat om zulks binnen voormeld tijdsbestek te doen, dan zal zij onherroepelijk geacht worden zich akkoord te verklaren met deze bijkomende vaststellingen van Novid.

11.3 Controle bij ophaling : Indien de klant audiovisueel materiaal heeft gehuurd bij Novid, met levering en / of installatie op locatie, dan dient de klant er zorg voor te dragen dat er tgv. de afbraak en / of ophaling door Novid nog steeds elektriciteit beschikbaar is, teneinde het geleverde (al dan niet na afbraak) te kunnen controleren op een goede werking. Tevens dient de klant alsdan ook aanwezig te zijn teneinde de controle zowel naar functioneren als inzake eventuele zichtbare gebreken tegensprekelijk uit te voeren. Indien geen elektriciteit beschikbaar is en / of indien de klant alsdan niet aanwezig zou zijn, dan zal Novid gerechtigd zijn om deze controles nadien éénzijdig uit te voeren en zulks na recuperatie van de goederen in haar eigen magazijnen. Novid dient vervolgens binnen de 2 werkdagen na voormelde recuperatie haar bevindingen terzake over te maken aan de klant, en zulks hetzij per SMS, per mail, via Whatsapp of op een andere gelijkaardige wijze, waarbij de klant thans reeds onherroepelijk deze bevindingen als bewijskrachtig en tegenstelbaar aanvaardt. Aansluitend zal Novid een schadebegroting overmaken aan de klant, bestaande uit enerzijds een herstelkost (indien mogelijk) dan wel vervangkost, alsook anderzijds inkomstenderving (hetzij voor de voorziene herstelduur, dan wel de mutatieduur). De klant beschikt vervolgens over een termijn van 5 dagen, te rekenen vanaf datum ontvangst van deze schadebegroting, om een tegenexpertise te houden welke alsdan uitsluitend beperkt is tot de begroting van de schadevergoeding. Bij gebreke aan dergelijke tijdige tegenexpertise, verklaart de klant zich thans reeds akkoord met de schadebegroting. Indien de klant op tergende of roekeloze wijze de schadebegroting zou betwisten, dan zullen de opslagkosten alsmede de winstderving voor de periode gedurende dewelke het materiaal hierdoor onbeschikbaar zou blijven, eveneens ten laste vallen van de klant.

Artikel 12 – Beëindiging & schadevergoeding
12.1 Ontbinding van rechtswege
Indien één der partijen op grove wijze zou tekortkomen aan haar verplichtingen, en na daartoe in gebreke te zijn gesteld middels aangetekend schrijven, nog steeds in gebreke zou blijven om deze situatie uiterlijk binnen de 8 dagen te regulariseren, is de andere partij echter gerechtigd de overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijk effect te beëindigen.
Zo zullen o.m., niet limitatief opgesomd, volgende inbreuken als dergelijke grove tekortkoming worden beschouwd, te weten :
a. herhaaldelijke niet-naleving door de klant van zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst en/of deze voorwaarden, waaronder niet betaling van de facturen op de vervaldag, …. ;
b. Indien de klant voorafgaand en/of op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, dan wel tijdens de uitvoering ervan, weigert of nalaat de door Novid gevraagde zekerheid te verstrekken

In geval van staking van betaling, het ontstaan van samenloop of opening van een insolventieprocedure in hoofde van één der partijen, met uitzondering van de procedure van gerechtelijke reorganisatie overeenkomstig de Wet van 31.01.2009 betreffende de Continuïteit van Ondernemingen zal de overeenkomst eveneens van rechtswege worden ontbonden, zonder dat daartoe een voorafgaande kennisgeving vereist is

Het voormelde doet echter geen afbreuk aan het keuzerecht van Novid om alsnog te opteren voor een gedwongen uitvoering van de overeenkomst of bestelling ten laste van de klant.

12.2 Gevolgen van de beëindiging
Bij beëindiging van de overeenkomst zullen alle, ok de nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar worden.
Tevens zal de klant gehouden zijn om, bij (buiten)gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst lastens de klant, of in geval van eenzijdige verbreking van de overeenkomst of annulering van een geplaatste bestelling door de klant, een forfaitaire schadevergoeding te betalen aan Novid ten belope van 50% van de bedragen die de klant nog verschuldigd zou zijn geweest, indien de overeenkomst of bestelling integraal zou zijn uitgevoerd, onverminderd het recht van Novid om desgevallend bijkomende en/of hogere schade te bewijzen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht & bevoegde rechtbanken
13.1 Elke betwisting tussen de partijen is onderworpen aan het Belgisch recht.

13.2 Elk geschil dient gebracht te worden voor de rechtbanken te Antwerpen, Afdeling Antwerpen welke territoriaal bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel van Novid, zulks weliswaar zonder afbreuk te doen aan het recht van Novid om de klant te dagvaarden voor de rechtbanken, territoriaal bevoegd voor de woonplaats of maatschappelijke zetel van de klant.

Artikel 14 – Nietigheid
14.1 De bepalingen van onderhavige voorwaarden zullen steeds worden geïnterpreteerd op een wijze waardoor de geldigheid of uitvoerbaarheid ervan niet wordt aangetast.

14.2 Ingeval één of meerdere bepalingen van huidige voorwaarden nietig, onuitvoerbaar of niet afdwingbaar zouden zijn, laat dat de geldigheid, de uitvoerbaarheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Bij een eventuele nietigheidsverklaring van een clausule, zullen de partijen onderhandelen over een geldig vervangend beding dat zo veel als mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.

 

Contact opnemen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

"*" geeft vereiste velden aan

Weten wat we voor elkaar kunnen betekenen en van gedachten wisselen? Message!